Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

W metodzie tej dominuje stosowanie wiedzy w rozwiązywaniu zadań praktycznych. Samodzielne wykonanie zadania lub rozwiązanie problemu daje możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu.

Metoda ta wymaga od uczniów korzystania z wiedzy zarówno w sytuacjach typowych, jak rzadko spotykanych. Nabywają oni dzięki temu umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów oraz samodzielnego myślenia. Zajęcia praktyczne są formą aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości, pełniącą również funkcje wychowawcze. Zdobywanie umiejętności poprzez praktyczne działanie jest jednym z najefektywniejszych sposobów uczenia się. Na zajęciach matematycznych budujemy bryły i namacalnie poznajemy ułamki (np. poprzez krojenie i dzielenie ciasta).