Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Ważnym oraz charakterystycznym elementem naszego programu wychowawczego jest „System 12 uniwersalnych wartości”. Szkoła jest miejscem, w  którym nie brakuje okazji, żeby w oparciu o wydarzenia znane uczniom z własnego doświadczenia, uczyć wartości moralnych.

Wartości

Program ten realizujemy przy zachowaniu następujących założeń:

  • w  jednym okresie czasowym omawiamy i  prezentujemy dzieciom jedną z  12 uniwersalnych wartości;
  • nauczyciele i rodzice współdziałają, przekazując dziecku aktualny temat wychowawczy;
  • zapoznajemy dzieci z promowaną wartością poprzez ciekawe i aktywizujące metody takie jak: gry i zabawy, konkursy plastyczne, przedstawienia;
  • właściwe postawy i  zachowania są nagradzane - w  szkole przez nauczycieli oraz w  domu przez rodziców.
  • w każdej klasie znajdują się materiały dydaktyczne opracowane specjalnie dla celów programu 12 wartości. Ułatwiają one prowadzenie zajęć oraz utrwalają u dzieci zdobytą już wiedzę.

Zalety programu

Program umożliwia szkole i rodzicom realizację spójnej ścieżki wychowawczej, wzmacniając skuteczność działań zarówno rodziców, jak i  wychowawców. Dzięki ciekawym formom prezentacji oraz systemowi nagród, dzieci chętniej i aktywniej włączają się w proces wychowawczy. Program jest odpowiednio dopasowany do wieku dzieci w poszczególnych klasach a wprowadzany jest już na etapie przedszkola.